Algemene Voorwaarden

 1. BMS staat open voor overname van vorderingen vanaf € 25.000,= ; Er is geen bovengrens.
 2. Na ontvangst van het initiële inschrijfformulier, inclusief acceptatie van de Leveringsvoorwaarden van BMS, zal BMS nader in contact treden met de potentieel overdragende partij. In plaats hiervan kan ook een eerste telefonisch overleg gevoerd worden, bij voldoende basis gevolgd door het complementeren van het aanvraagformulier.
 3. Daarbij zullen vele vragen worden gesteld, die potentieel overdragende partij geacht wordt naar waarheid te beantwoorden.
 4. Mocht gedurende het verdere traject blijken dat (potentieel) overdragende partij hem bekende feiten achter heeft gehouden of onjuist heeft weergegeven, inclusief feiten die hij had kunnen  cq behoren te weten, dan heeft BMS het recht alle kosten op dit dossier op overdragende partij te verhalen.
 5. BMS zal de casus beoordelen en met een afwijzing of een voorstel komen.
 6. Na acceptatie van het voorstel door schuldeiser zal de vordering worden overgedragen aan BMS, op basis van een  overdrachtsovereenkomst. (Cessieovereenkomst)
 7. De vordering dient vrij te zijn van claims, verpanding, cessie of beslagen; Schuldeiser staat er voor in vrij te zijn in het verkopen / verhandelen van de vordering.
 8. Na overdracht van de vordering staat het BMS vrij te handelen naar eigen inzicht; Minnelijke schikking uitdrukkelijk inbegrepen. Het is oorspronkelijke schuldeiser niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BMS, om contact met de debiteur te onderhouden in het kader van deze vordering. Indien oorspronkelijke schuldeiser dat toch doet, dan zijn alle door BMS tot dan toe gemaakte kosten, zonder gerechtelijke tussenkomst,   per direct verhaalbaar bij oorspronkelijke schuldeiser.
 9. BMS werkt onder de regels van Nederlandse Recht. Dit betekent o.a. dat eventuele disputen enkel kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter, een onder Nederlands Recht werkend arbitrage instituut of een erkend onder Nederlands Recht werkende mediator. Daarnaast kan BMS ook in overleg met de debiteur tot een bindende schikking komen. De regels van Nederlands Recht zijn exclusief van toepassing. In bepaalde gevallen neemt BMS ook zaken aan waar het een vordering op een buiten Nederland gevestigde debiteur betreft. Bijvoorbeeld in de USA, maar ook Duitsland en het Caraïbisch gebied.
 10. Omdat BMS de casus integraal overneemt, heeft oorspronkelijke schuldeiser er verder geen omkijken meer naar. Wel blijft BMS cliënt periodiek op de hoogte houden en dient oorspronkelijke schuldeiser  desgevraagd beschikbaar te zijn voor nadere toelichting en/of een eventueel getuigenverhoor onder ede.
 11. BMS kan op ieder moment beslissen niet langer met een procedure door te gaan. Bijvoorbeeld maar niet alleen, omdat de kansen op succes te gering lijken te worden. In dat geval zijn partijen elkaar (nog) niets verschuldigd.
  (Voor de goede orde, BMS is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, oorspronkelijke schuldeiser is dat niet. Tevens is het door BMS bereiken van een schikking met de tegenpartij geen staken van de procedure, maar een onderdeel daarvan. Oorspronkelijke schuldeiser kan bij het bereiken van een schikking via BMS de overeenkomst met BMS niet opzeggen.)
 12. Mocht oorspronkelijke schuldeiser na opzegging door BMS toch verder willen procederen, dan treden BMS en cliënt in overleg. Waarbij er vervolgens in principe drie opties zijn:

  Oorspronkelijke schuldeiser
  wil door met BMS Procesfinanciering en betaalt allereerst binnen 14 dagen alle tot dat moment door BMS Procesfinanciering  gemaakte kosten en daarnaast een voorschot voor alle verder door BMS te maken kosten. Eventuele resultaten komen, onder aftrek van door BMS Procesfinanciering gemaakte kosten, volledig ten goede aan oorspronkelijke schuldeiser.
  Of
  De overeenkomst wordt gecanceld en oorspronkelijke schuldeiser betaalt BMS de tot dat moment gemaakte kosten. De vordering gaat terug naar oorspronkelijke schuldeiser, die het verder vrij staat daarmee te doen wat hij wil. BMS Procesfinanciering heeft verder geen claims of verplichtingen meer.
  Of
  Oorspronkelijke schuldeiser en BMS sluiten een nieuwe overeenkomst. 

Reacties zijn gesloten.